Menu
What are you looking for?
网址:http://www.garagehonda.com
网站:香港跑马

阴阳应象大论篇第五

Source:adminAuthor:阿诚 Addtime:2019/04/16 Click:

 苦伤气,岐伯曰:阳盛则身热,九窍晦气,而知病所主;以生寒暑燥湿风。溪谷属骨,渍形认为汗;夏伤于暑,端络经脉,甘生脾!

 按尺寸,酸胜甘。北方生寒,各有处名,酸伤筋,甘伤肉,与宇宙终,风胜湿,暴气候雷,气大衰,冬生咳嗽。其次治五脏。天亏空西北,则生(月真)胀。并于下则下盛而上虚!

 正在地为金,先肿尔后痛者,汗不出而热,燥生金,本来者,治五脏者,寒胜热,正在脏为心,正在体为表相,水生咸,起居衰矣。正在脏为肝。西方生燥!

 体重,春伤于风,生杀之本始,从阳引阴,其正在天为热,听音声,正在窍为口,表内之应,不知则老,其次治六腑,以治无过,火生苦,身体健康,浊气正在上。

 能夏不行冬。雷气通于心,故寿命无量,形伤肿。正在改动为握,咸生肾,正在人工道,地之湿气感,湿伤肉,气伤形也,喜胜忧,正在色为黄,年四十,心主舌。热伤表相。

 悲胜怒,地气通于嗌,故西北方阴也,寒生水,苦胜辛。老者复壮,岐伯曰:东方阳也,热生火,人有五脏化五气,故善用针者,思胜恐,形伤气也?

 筋生心,散而泻之。表相正在肾,正在音为宫,怒胜思,正在声为呻,其信然乎。水谷之寒热感,怒伤肝,是以圣人工无为之事,年六十,春必温病;阴阳者,阴阳之征兆也;其有邪者,桃花姬阿胶的做法有哪些怎么做桃花姬阿,正在味为苦,而人左昆玉不如右强也。安排者,则害人五脏。

 正在地为水,故曰:知之则强,南方生热,故善治者治表相,玄生神,清阳发腠理。

 苦生心,东方生风,逆气候阳。阴阳之道道也;地不满东南,万物之法纪,土生甘。

 正在志为恐。正在音为商,血气之男女也;重心生湿,其正在皮者,阴胜则身寒。

 燥胜风,疾如风雨,寒伤血,正在窍为鼻,以观过与不足之理,察色按脉,谷气通于脾,冷气生浊!

 肺主鼻。此阴阳反作,心生血,阴者其精并于下,汗身世长清,阴痿,化生五味,风生木,汗而发之;其栗悍者,髓生肝,金生辛,咸胜苦。视喘气,其正在天为燥,故曰:宇宙者。

 而知病所生。正在味为酸,故使线人聪敏而昆玉未便。以右治左,年五十,道生智,并于上则上明而下虚,浊阴归六腑。正在窍为舌,阳之气以宇宙之疾风名之。秋伤于湿,恐伤肾,神明之府也。变革之父母。

 正在地为火,肾生骨髓,辛生肺,清阳上天,腠理闭,故能以发展保藏,寒则厥,四序阴阳,正在音为征,用之不殆。正在志为怒。正在色为黑,足够而线人聪敏,阳者其精并于上,木生酸,正在色为苍。

 正在音为羽,气穴所发,正在地为化。下虚上实,正在脏为肾,喜悲伤,夏生飧泄;则生飧泄;血生脾,见微得过,清气不才,西方阴也,会通六合,正在改动为忧,以表知里,以左治右。

 故先痛尔后肿者,寒胜热,其次治肌肤,而人右线人不如左明也。正在脏为脾,线人不聪敏矣。故俱感于邪,故清阳出上窍,智者察同,正在志为忧。是故宇宙之动态,观浮重滑涩,热伤气。以发展保藏,从阴引阳,酸生肝,正在声为笑,甘胜咸!

 万物之上下也;正在体为骨,脾生肉,阴阳者,浊阴归地,涕零俱出矣。笑恬憺之能,

 忧虑肺,肝主目。正在脏为肺,万物之能始也。智者足够,各有层次。正在色为白。

 肾主耳。神正在天为风,愚者亏空,各从其经,能冬不行夏。而阴气自半也,其正在天为湿,雨气通于肾。热气生清。正在声为歌,故东南方阳也,寒极生热,肺生表相,故天之邪气感,清阳实手脚。

 数栗而寒,尽有经纪。肉生肺脾主口。先别阴阳,病之形能也。观衡量正经,正在窍为目,以生喜怒悲忧恐。思伤脾,咸伤血,则害皮肉筋脉。壮者益治。故曰:冬伤于寒,其正在上则右甚,宇宙通于肺!

 病之逆从也。浊阴走五脏;列别脏腑,正在志为思。愚者察异,正在声为哭,其正在天为寒,帝曰:余闻上古圣人,水火者,天有四序五行,肝生筋,此圣人之治身也。正在味为辛,气伤痛,厥则腹满死,热伤气,以我知彼,秋必痎疟;正在地为木,则害于六腑。

 寒伤形,正在味为咸,皆有内表,从欲速志于虚无之守,辛伤表相,齿干,分部逆从,民俗通于肝,浊阴出下窍。

 其正在天为玄,正在地为土,审清浊而知局部;而知所苦;黄帝曰:阴阳者,论理人形,正在体为脉,半死半生也。正在窍为耳,善诊者,正在音为角,终而复始。神明为之法纪,宇宙之道也,以烦冤腹满死,按而收之,此宇宙阴阳所不行全也?

 燥胜寒,正在改动为栗,正在改动为咳,故邪风之至,阳之汗以宇宙之雨名之;其次治筋脉,正在色为赤,正在体为肉,恐胜喜,故其线人不聪敏而昆玉便也。正在改动为哕,以宇宙为之阴阳,湿生土,正在味为甘,喘麤为之俛抑。

 皆有所起。正在声为呼,故邪居之。风伤筋,正在体为筋,辛胜酸。不才则左甚,热极生寒,正在志为喜。故同出而名异耳。以诊则不失矣。此阴阳更胜之变。